Oglądaj O filmie Regulamin

Regulamin

Na skróty:

Twój bilet umożliwia:

 • 5x dostęp do filmu poprzez zalogowanie się
 • na łącznie 2 urządzeniach
 • licząc od pierwszego logowania.


Czego nie polecamy?

Oglądania filmu na smartfonach. Obraz i dźwięk są wysokiej jakości, której nie oddadzą urządzenia niewielkich rozmiarów.


Rekomendowane rozwiązanie:

Wybierz np. laptopa, którego możesz podłączyć kablem HDMI do zestawu kina domowego. Następnie zaloguj się na nim.
Laptop stworzy Ci też możliwość obejrzenia filmu w kilku miejscach, np. ze znajomymi. 


REGULAMIN USŁUGI PPV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi PPV przez Habitaton.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Systemu PPV.
 3. Habitaton informuje, iż Użytkownik z chwilą pierwszego Logowania rozpoczynającego dany Okres Dostępu traci prawo do odstąpienia od Umowy, albowiem przedmiotem Usługi PPV jest dostarczenie Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. 

II. DEFINICJE.

 1. Użyte w Regulaminie następujące pojęcia, pisane na znak zdefiniowania ich wielkimi literami, oznaczają odpowiednio: 
  a) Habitaton - spółka pod firmą Habitaton sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-320), przy ul. Bułgarskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636511, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 7792446872;
  b) Logowanie - uwierzytelnianie Użytkownika poprzez podanie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz zdefiniowanego przez niego hasła w celu uzyskania dostępu do Usługi PPV w danym Okresie Dostępu;
  c) Okres Dostępu - okres 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin, w którym Użytkownik może korzystać z Systemu PPV w ramach danej Opłaty;
  d) Opłata - kwota we wskazanej na Stronie wysokości uiszczana przez Użytkownika w sposób określony przez Habitaton, której prawidłowe uiszczenie uprawnia danego Użytkownika do korzystania z Usługi PPV w jednym Okresie Dostępu;
  e) Regulamin - niniejszy regulamin Usługi PPV;
  f) Strona - strona internetowa dostępna pod adresem: flimdwl.pl,
  g) Umowa - umowa o świadczenie usług elektronicznych, do zawarcia której dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Habitaton poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Systemu PPV;
  h) Urządzenie - dowolne urządzenie elektroniczne obsługujące technologię HTML5, umożliwiające wyświetlenie  Video, którego przeglądarka internetowa ma włączoną w chwili korzystania z Usługi PPV obsługę skryptów Java Script, wraz z zapisywaniem plików Cookies; 
  i) Usługa PPV - świadczona przez Habitaton usługa dostępu na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), każdorazowo jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi po uprzednim uiszczeniu Opłaty możliwości wielokrotnego w Okresie Dostępu odtwarzania Video przy użyciu Urządzenia;
  j) Użytkownik - osoba fizyczna mająca co najmniej 13 (słownie: trzynaście) lat, uprawniona do korzystania z Usługi PPV;
  k) Video - przesyłany strumieniowo za pośrednictwem sieci Internet utwór audiowizualny należący do Habitaton.
 2. Śródtytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI PPV. 

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi PPV wyłącznie w okresie od dnia 25 października 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku włącznie, z tym zastrzeżeniem, że ostatnim dniem w tym okresie, w którym można dokonać Opłaty jest dzień 28 kwietnia 2020 roku.
 2. Habitaton zastrzega, iż w przypadku, gdy Użytkownik rozpocznie korzystanie z Usługi PPV w ramach danego Okresu Dostępu po dniu 28 kwietnia 2020 roku, taki Okres Dostępu ulegnie skróceniu w ten sposób, że upłynie on z dnie, 30 kwietnia 2020 roku.
 3. Habitaton zastrzega, iż Video zawiera treści, które mogą być subiektywnie ocenione jako nieodpowiednie dla osób małoletnich. 
 4. Do prawidłowego korzystania z Usługi PPV niezbędne jest sprawne Urządzenie połączone z siecią Internet.
 5. Korzystać z Usługi PPV w ramach danego Okresu Dostępu można wyłącznie przy użyciu Urządzenia, którym Użytkownik posłużył się do pierwszego Logowania.
 6. Koszty związane z użytkowaniem Urządzeń oraz koszty połączenia ich z siecią Internet nie obciążają Habitaton.
 7. Habitaton zastrzega, iż jakość Usługi PPV może być uzależniona od parametrów Urządzenia lub parametrów transmisji danych do Urządzenia co oznacza, iż w czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości wyświetlania Strony, a także obrazu lub dźwięku Video, w szczególności, choć nie wyłącznie, przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów, itp., spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Habitaton.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi PPV wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, choć nie wyłącznie, z poszanowaniem przysługujących Habitaton praw autorskich do Video, oraz dobrymi obyczajami.
 9. Użytkownik nie wolno w jakikolwiek sposób:
  a) utrwalać Video,
  b) wyświetlać Video dla grupy większej niż 5 (słownie: pięć) osób,
  c) wyświetlać Video, bez względu na liczbę widzów, w miejscach publicznych bez uprzedniej zgody Habitaton wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej,
  d) gromadzić lub korzystać z danych umożliwiających Logowanie jako inny Użytkownik,
  e) przełamywać lub próbować przełamać jakiekolwiek zabezpieczenia systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usługi PPV,
  f) przejmować kontroli lub próbować przejąć kontrolę nad jakimikolwiek systemami teleinformatycznymi bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanymi przy świadczeniu Usługi PPV,
  g) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usługi PPV. 

IV. KORZYSTANIE Z USŁUGI PPV. 

 1. W celu skorzystania z Usługi PPV w danym Okresie Dostępu należy za pośrednictwem Strony podać dane umożliwiające Logowanie, o których mowa w pkt VI ust. 6 Regulaminu oraz zaakceptować Regulamin i zasady funkcjonowania Strony, a także oświadczenie o nieudostępnianiu Video w miejscach publicznych.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi przekierowanie do strony internetowej operatora płatności, przy czym prawidłowe uregulowanie Opłaty za jego pośrednictwem jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Usługi PPV. 
 3. Po prawidłowym przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stosowne potwierdzenie możliwości skorzystania z Usługi PPV w ramach danego Okresu Dostępu zostanie:
  a) wyświetlone na Stronie po prawidłowym dokonaniu Opłaty, oraz
  b) przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkowniku w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Dany Okres Dostępu rozpoczyna swój bieg z chwilą pierwszego Logowania.
 5. Użytkownik może w trakcie danego Okresu Dostępu wielokrotnie korzystać z Usługi PPV, przy czym za każdym razem wymaga to Logowania przy użyciu wskazanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz zdefiniowanego przez niego hasła. 
 6. W okresie od wykupienia danego Okresu Dostępu do jego zakończenia można uzyskać maksymalnie 5 kolejnych Okresów Dostępów wskazując jako dane do Logowania adres poczty elektronicznej używany do Logowania w niezakończonym Okresie Dostępu.
 7. Ponowne skorzystanie z Usługi PPV w ramach nowego Okresu Dostępu wymaga powtórzenia wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 

V. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ PPV.

 1. Płatność za Usługę PPV może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem systemu Tpay.com.
 2. Za dokonanie Opłaty uważa się moment potwierdzenia jej zapłaty przez system Tpay.com.
 3. Habitaton zastrzega, iż w trakcie weryfikacji zapłaty Opłaty mogą wystąpić drobne opóźnienia, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i nie daje podstaw do złożenia reklamacji, a co należy brać pod uwagę podejmując decyzję o wykupieniu Usługi PPV na dany Okres Dostępu w celu natychmiastowego skorzystania z niej. 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Habitaton informuje, iż podanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowa w ust. 2 poniżej, jest dobrowolne, oraz że Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 2. Habitaton oświadcza, iż przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  a) imię i nazwisko Użytkownika,
  b) wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
  c) adresy IP Urządzeń.   
 3. Habitaton przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w zakresie przewidzianym prawem dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi PPV.
 4. Habitaton nie przetwarza danych osobowych podanych przez Użytkownika w serwisie Tpay.com w związku z dokonywaniem zapłaty Opłaty.
 5. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie przez Habitaton danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Google Analitics.
 6. Habitaton oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 7. Habitaton informuje, iż jest administratorem danych osobowych Użytkownika.
 8. Habitaton w oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Habitaton informuje, iż nie można korzystać z Usługi PPV anonimowo lub przy wykorzystaniu pseudonimu, albowiem może rodzić to problemy związane z autoryzacją Opłaty, a w konsekwencji ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usługi PPV. 
 10. Habitaton informuje, iż w celu prawidłowego świadczenia Usługi PPV korzysta z plików "cookies", przy czym korzysta z nich także do opracowywania danych statystycznych dotyczących korzystania ze Strony,
 11. Habitaton zastrzega, iż wyłączeniem plików "cookies" spowoduje brak lub ograniczenie możliwości korzystania z Usługi PPV. 
 12. Habitaton informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi dostępne w ramach Serwisu, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Urządzeniem a Stroną. 

VII. REKLAMACJE.

 1. Reklamacja nie przysługuje w przypadku krótkotrwałego istotnego pogorszenia się jakości Usługi PPV spowodowanego występowaniem krótkich przerwy w ciągłości niezakłóconego obrazu lub dźwięku Video, przeskoków, zwolnionego wyświetlania obrazów, itp., nawet jeżeli spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Habitaton.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin licząc od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem strony https://m.me/habitatON?ref=DWLinfo.
 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 5. Habitaton będzie rozpatrywał prawidłowo złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia danej reklamacji. 
 6. W przypadku uznania danej reklamacji za zasadną Użytkownik otrzyma dostęp do Usługi PPV w nowym Okresie Dostępu.
 7. W przypadku uznania za zasadną reklamacji dotyczącej nowego Okresu Dostępu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik otrzyma według swego wyboru dostęp do Usługi PPV w nowym Okresie Dostępu albo zwrot Opłaty.
 8. W przypadku uznania za zasadną reklamacji dotyczącej Okresu Dostępu lub nowego Okresu Dostępu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, a który rozpocznie się po dniu 28 kwietnia 2020 roku, Użytkownik otrzyma według swego wyboru dostęp do Usługi PPV w nowym Okresie Dostępu, jednakże z zastrzeżeniem postanowienia pkt III ust. 2 Regulaminu, albo zwrot Opłaty. 

VIII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.

 1. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 25 października 2019 roku.
 2. Habitaton zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu:
  a) w całości albo w dowolnej części,
  b) w dowolnym czasie,
  c) bez podania przyczyny.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania na Stronie nowej wersji Regulaminu, chyba że Habitaton ogłosi na Stronie, iż wejdą one w życie w późniejszym czasie.
 4. Zgodna z prawem i Regulaminem zmiana Regulaminu nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Habitaton.
 5. Regulamin dostępny jest na Stronie w okresie świadczenia Usługi PPV. 

© 2018 PPV Stream